Pattern Computing and Application Laboratory
£®PCA Lab£©

  Director


Dr. Jian Yang    


  Staff£®new members in 2 directions of "high-dimensional information process and fusion" and "thenology and applications of intelligent systems"£©


Dr. Zhen Cui  
Dr. Zhenyong Fu
Dr. Chen Gong  
Dr. Guangyu Li  
Dr. Yichang Li  
Dr. Zhong Jin    
Dr. Hui Kong  
Dr. Jianjun Qian  
Dr. Jiaolong Qin
Dr. Beibei Wang    
Dr. Huihui Wang
Dr. Kangkan Wang    
Dr. Jin Xie
Dr. Chunyan Xu    
Dr. Yan Yan
Dr. Xianfeng Yang  
Dr. Shanshan Zhang  
Dr. Lin Zhao