Pattern Recognition Group (at NUST)


Subject leader


Prof. Jingyu YANGSome Faculty Members


Dr. Jian YANG
Dr. Zhong JIN
Dr. Zhen LOU
Dr. Chuancai LIU
Dr. Quansen SUN
Dr. Jianfeng Lu
Dr. Mingwu REN
Dr. Dongjun YU
Dr. Xuelei XU
Dr. Zhongyang ZHANG
Dr. Tingkai SUN
Dr. Mingming SUN
Dr. Jundi DingSome Post-Docs


Dr. Shenglan Ben (2010-)
Dr. Jundi Ding (2008-)
Dr. Yingnan Zhao (2007-)
Dr. Caikou CHEN (2006-)